Cueillir, arracher, séparer, couper, diviser dans l’Al Qoran.

PAR ט–טית – ΘΏΘ-THỐTH –𓏏𓅝𓏭𓀭(ḎḤWTY)-דַּעַת/ DAĀTH !

fd

fdi

fdk

kdf

tāʾ (ت ) ṭāʾ (ط) ; ḏāl (ذ ) ; fāʾ (ف ) ; qāf ( ق )

(ق ط ف /qāf-ṭā-fā)

(ف ت ق /fā-tā-qāf)

𓂝 : avant-bras. Translittération «ʿ », a long, aïn, prononciation : â, á, ā . Equivalent à l’arabe عين, ʿayn/ ﻉ (ayn), consonne fricative pharyngale voisée (/ʕ/) ; à l’hébreu ע (‘ayn ), fricative pharyngale sourde; au phénicien 𐤏 (ʿAyin /oeil) , à la sixième lettre de l’alphabet syriaque ܥ (ʿĒ). Idéogramme de bras, de main.

𓆑 : vipère à cornes. Sémitiques : f, p . – Copte f/ ϥ (Fei), b/ⲃ Vida ; -Hébreu פ/ף Pe ; -Arabe : ف  fā’.

𓄿 : vautour percnoptère. Translittération Ȝ .Valeur phonétique «A», l’Alef ou hamza ou L ou R de l’ancien égyptien. Correspond à l’hébreu א /Alef, à l’arabe ٲ ‘ʾa’ ou ‘ʾu ‘Alif ou ء Hamza ou à l’arabe lam , ل ou ر / rāʾ ou à l’hébreu Lamed ל ou ר / resh. Sémitiques a, l, r. Il est important de savoir et de retenir que le signe du vautour percnoptère de l’égyptien pharaonique avait anciennement comme valeur phonétique celle de la liquide L. Ceci aurait été ignoré, négligé ou soit tu par les premiers égyptologues ou par la plupart d’entre eux qui n’ont retenu que la valeur phonétique A du moyen Empire en lui affublant uniquement comme valeurs équivalentes les sémitiques hébreu א /Alef, ou arabe ٲ ‘ʾa’ ou ‘ʾu ‘Alif ou ء Hamza . La valeur de la consonne liquide L pour ce signe est plus ancienne.

𓂧 : main avec le pouce accolé aux autres doigts . Lettre D ancien égyptien (venant d’un ancien mot égyptien désignant la main , « Id ». Comparez avec le יָד Yad [yawd] hébreu, main et arabe يَد / Yad / main ) équivalant aux lettres en hébreu דּ ‘d̪’ dāl ou ט ‘t’ tet ; à celle arabe د ‘d’ dāl ou ض ( ḍād-d emphatique sonore), au phénicien 𐤃 Daleth (porte). Sémitiques : d, ḍ, ṭ, t.

𓏴 : deux bâtons entrecroisés, « swa / soua» (dans les langues Mandé d’Afrique de l’Ouest on dit en Maninka : sá -verbe : gratter, tailler. / sɔ̀ɔ -verbe : percer, trouer et en Bambara : shwà ou swà -verbes : percer , trouer, transpercer ou entre-croiser. ) Déterminatif de casser, de couper, de séparer, d’endommager, de diviser, de traverser.

𓏺 𓏺 𓏺 : trois traits ( w ) signe du pluriel ou le chiffre trois «ḫmt/khémèt»

𓏸 : grain de sable. Déterminatif de sable, de minerai, boulette, médicament.

𓂡 : avant-bras tenant un bâton. Effort, force, violence. Déterminatif de tout acte qui requiert un effort, un examen.

𓂷 : doigt horizontal.Idéogramme de ongle, griffe, serre. Déterminatif de prendre, entailler de fruit, de poudre, de farine, de toutes actions du doigt, de la main.

𓈎 : dune de sable, flanc de colline. Sémitiques : k, ḳ, q, g, ģ. Copte kⁱ, q/Ϭ , k/Ⲕ , kh/ Ⲭ ; Hébreu ק ‘k’ Qoph ; Arabe ق ‘q’ (ḳāf).

𓐪 : outil de briquetier, maçon ou plâtrier. Déterminatif de forme, de construire.

𓊅 : inb/inèb (mur). Déterminatif de muraille, de fortification.

𓀨 : homme debout construisant un mur 𓊅 . Variante de 𓀢 , i3w, dw3, glorifier, prier, adorer , respecter (se souvenir de la devise bénédictine Or & labora, prie et travaille, la louange divine associée au travail de la main 𓂧 ) . Déterminatif de construire.

Vocables de l’Égyptien pharaonique :

𓆑𓂝𓂧 ( lire fd /féd )- catégorie lexicale verb. : veut dire retirer, ôter, enlever. Réf. voir Uk. V, 178, 14. En Maninka, langue Mandé : fáda- verbe : faire une séparation, disjoindre, se séparer, distinguer,

𓆑𓂧𓂡𓏴 ( lire fdi /fédi ) ou 𓆑𓂧𓇘 (lire fd (y) )- catégorie lexicale verbe.3-inf. : veut dire cueillir des fleurs, arracher, arracher des plantes, un cheveu, un cil, déraciner des arbres. Réf. voir dans Urk. IV, 918, 12 ; Urk. IV, 352, 11 ; Bersh. II, 23 ; P. Ebers. 63, 18 ; Bard. 2, rx+11 ; Pyr. 1223d ; Bard. 2, v22, 8.

𓆑𓂧𓈎𓏴 (lire fdḳ /fédèq)- catégorie lexicale 1-verbe : veut dire arracher, diviser, séparer, gaspiller (du grain), mettre en pièces, réduire en néant, disperser, éparpiller, être partout à la fois, se mettre soi-même en morceaux. En tant que catégorie nominale a le sens de morceau, de part, de portion, de partie ou de partialité. Réf. voir dans Urk. IV, 1685, 3 ; Bard.2, rx+16, 3 ; Pays. B1 204 ; Urk. IV, 1666, 12 ; Hamm. 114, 13 ; Urk. IV, 1467, 15, Pays. B1 159-160 ; Pays. B1 288.

𓐪𓂧𓆑 𓂷𓂡 ( lire ḳdf /qédèf ) – Moyen Égyptien, catégorie lexicale verbe : veut dire cueillir, ramasser des fleurs. Au sens figuré action de réunir, de collecter, de rassembler des maximes, des dictons. GAS 97 ( A. Gardiner, Admonitions of an Egyptian Sage, commentary, Oxford.)

𓐪 𓂧 𓏸 𓀨 : ḳd /khèd– 1- verbe. construire, reconstruire, bâtir, rebâtir , former, créer.( Réf. CT II, 271 ; Neferty 66 ; Sin. B297 ; Urk.IV, 767, 11; P.West 9, 25) ; façonner (des hommes; Réf. CT II, 3f ; Urk. IV, 161,2; 222, 13. Variantes : 𓏌 𓐪 𓂧𓀢 𓀜 ; 𓈎 𓂧𓐪 𓀨 ; 𓐪 𓂧 𓀨 ; 𓐪 𓏸 𓂧 𓂡 . Abréviation du terme 𓀨 .

Copte :

ϤⲰⲦⲈ -lire « fouté« (dialecte sahidique), ϤϮ- lire « fouti » (dialecte bohairique) ; ϤⲈⲦ- lire « fet » (dialecte sahidique) ; ϤⲞⲦ-lire « fot« (dialecte sahidique-bohairique ) – Catégorie lexicale verbe : veut dire arracher, détruire, exterminer, anéantir, essuyer. Ce vocable existe dans la langue des Bamanans d’Afrique de l’Ouest où pour dire arracher avec force, enlever brutalement on use du terme de « púrúti» ou «fúrúti». En Maninka : fɔ́tɔ– verbe : extorquer ou fáda– verbe : faire une séparation, disjoindre, se séparer, déchirer, distinguer. Et en Sooninké, langue mandé ( Niger-Congo) on dit pour cueillir, récolter, fátá ( nà à). Ex. Récolter le mil, nà yìllén fátá. fátá a aussi les acceptions de séparer, de distinguer.

ⲔⲰⲦϤ -lire « koutef » (dialecte sahidique )-verbe. : veut dire prendre, cueillir, récolter.

Akkadien :

𒋡𒋫𒁍 (qa-ta-pu /qatāpu).

Vocables en hébreu :

(קָטַף /katáf / kawtaf’) –

pa’al- : choisir, cueillir des fleurs, des fruits.

(חָטַף /chataph /khawtaf’)-

surprendre, attraper, saisir, ravir quelque chose immédiatement avec violence, enlever.

Vocables coraniques :

Verbe & noms :

( قَطَفَ /qaṭafa ) / (يَقْطِفُ /yaqṭifu) –

( ق ط ف /qāfṭā-fā )

cueillir, choisir, faucher.

(قَطْف /qaṭf) –

nom masculin singulier : cueillette, moisson, récolte.

(قِطْف /qiṭf )-

grappe de fruits, fruits cueillis.

( قُطُوفٌ /qutuwfun ) –

grappes de raisin, raisins, toute sorte de fruits à cueillir.

( ف ت ق /qāf )-

( فَتَقَ / fataqa )-

séparer, fendre, fendiller, lacérer, rompre, déchirer, disjoindre, fracturer, fissurer, fêler, semer la discorde, crevasser, taillader, déchirer.

( فَتَّقَ/fattaqa ) –

crevasser, fendre, fendiller, déchirer, fissurer, taillader.

( فَتْق /fatq ) –

crevaison, crevasse, brisure, fêlure, fendillement, fissure, fente, fracture, état de ce qui est décousu.

( فَتْقَة / fatqah ) –

endroit aride présentant des craquelures des fendillements, n’ayant pas reçu la pluie.

( فَتَق / fataq ) –

aube, matin.

(فِتَاق / fitaaq )-

hernie.

𓐪𓂧 𓆑 𓂷 𓂡 𓍢 𓊃𓏛 𓀁 𓏥

ḳdf ṯsw

Un rassemblement de formules de connaissance.

La prophétie de KHÂ-KHEPER-RÊ-SENEB, Recto1. in Les Prophéties de l’Égypte ancienne, textes traduits et commentés par André Fermat et Michel Lapidus, p.196, édit. MdV.

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌۭ

Quţūfuhā Dāniyahun

Dont les fruits seront près du sol et aisés à cueillir.

Coran Chapitre LXIX, verset 23 .Traduction d’Albert Kazimirski de Biberstein, Librairie Charpentier, 1869.

Après avoir posé tous ces éléments ci-dessus mettons nous donc à les exploiter en s’en servant pour aborder deux vocables de l’Al Qoran. Les racines de ces deux vocables sont ق ط ف (q-ṭ-f) et ف ت ق (f-t-q), leur origine remonte à la langue pharaonique. L’arabe les ayant héritées dans sa langue on les retrouve donc au sein de l’ Al Qoran qui affirme de lui-même avoir été révélé dans une langue arabe claire. Nous ne pouvons précisément déterminer si les vocables constitués par ces racines ont été empruntés à l’hébreu ou au syriaque. Pour le premier vocable avec la racine ق ط ف (q-ṭ-f), nous pencherons pour un emprunt venant plutôt de l’hébreu. Ou que l’arabe très tôt fort anciennement l’aurait hérité via l’akkadien. On trouvera emploi de son équivalent en hébreu avec les acceptions dont elle est sémantiquement chargée dans la Bible où on n’en compte que cinq occurrences. Sa trace écrite en hébreu la plus ancienne étant dans les Devarim ( Le Deutéronome ) dont la plupart des exégètes font commencer la rédaction soit vers la fin du VIIIe siècle av. J.-C. ou au début du VIIe siècle av. J.-C, son achèvement étant estimé vers la fin du VIe siècle av. J.-C. Voici le passage biblique du Deutéronome 23 : 25 où figure l’équivalent du terme arabe en hébreu, racine קָטַף (katáf / kaw-taf’) avec l’acception de « cueillir » :

כִּ֤י תָבֹא֙ בְּקָמַ֣ת רֵעֶ֔ךָ וְקָטַפְתָּ֥ מְלִילֹ֖ת בְּיָדֶ֑ךָ וְחֶרְמֵשׁ֙ לֹ֣א תָנִ֔יף עַ֖ל קָמַ֥ת רֵעֶֽךָ׃ ס

Translit. : kî-tā·ḇō·w bə·qā·maṯ rê·’e·ḵā wə·qā·ṭap̄·tā mə·lî·lōṯ bə·yā·ḏe·ḵā wə·ḥer·mêš lō ṯā·nîp̄ ‘al-qā·maṯ rê·’e·ḵā s.

Traduction : Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n’agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain.

Les quatre autres occurrences de la racine קָטַף (katáf / kaw-taf’) dans la Bible avec les acceptions de couper, d’arracher, d’enlever :

עֹדֶ֣נּוּ בְ֭אִבֹּו לֹ֣א יִקָּטֵ֑ף וְלִפְנֵ֖י כָל־חָצִ֣יר יִיבָֽשׁ׃

ō·w·ḏen·nū ḇə·’ib·bōw lō yiq·qā·ṭêp̄ wə·lip̄·nê ḵāl ḥā·ṣîr yî·ḇāš

Encore vert et sans qu’on le coupe, Il sèche plus vite que toutes les herbes. Job 8:12, Bible.

הַקֹּטְפִ֣ים מַלּ֣וּחַ עֲלֵי־שִׂ֑יחַ וְשֹׁ֖רֶשׁ רְתָמִ֣ים לַחְמָֽם׃

haq·qō·ṭə·p̄îm mal·lū·aḥ ‘ă·lê-śî·aḥ wə·šō·reš rə·ṯā·mîm laḥ·mām

Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages, Et ils n’ont pour pain que la racine des genêts. Job 30 : 4, Bible.

אֵ֛ת רֹ֥אשׁ יְנִֽיקֹותָ֖יו קָטָ֑ף וַיְבִיאֵ֙הוּ֙ אֶל־אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן בְּעִ֥יר רֹכְלִ֖ים שָׂמֹֽו׃

’êṯ rōš yə·nî·qō·w·ṯāw qā·ṭāp̄ way·ḇî·’ê·hū ’el-’e·reṣ kə·nā·’an bə·’îr rō·ḵə·lîm śā·mōw

Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l’emporta dans un pays de commerce, et le déposa dans une ville de marchands. Ézéchiel 17 : 4, Bible.

כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה וְלָקַ֣חְתִּי אָ֗נִי מִצַּמֶּ֧רֶת הָאֶ֛רֶז הָרָמָ֖ה וְנָתָ֑תִּי מֵרֹ֤אשׁ יֹֽנְקֹותָיו֙ רַ֣ךְ אֶקְטֹ֔ף וְשָׁתַ֣לְתִּי אָ֔נִי עַ֥ל הַר־גָּבֹ֖הַ וְתָלֽוּל׃

kōh ’ā·mar ’ă·ḏō·nāy Yah·weh wə·lā·qaḥ·tî ’ă·nî miṣ·ṣam·me·reṯ hā·’e·rez hā·rā·māh wə·nā·ṯat·tî mê·rōš yō·nə·qō·w·ṯāw raḵ ’eq·ṭōp̄ wə·šā·ṯal·tî ’ă·nî‘al- har gā·ḇō·ha

Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : J’enlèverai, moi, la cime d’un grand cèdre, et je la placerai ; j’ arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Ézéchiel 17 : 22, Bible.

L’hébreu a aussi un autre de ces vocables qu’est חָטַף (chataph /khaw-taf’) avec les acceptions de surprendre, d’attraper, de saisir, d’enlever, de ravir quelque chose immédiatement avec violence. Ces deux vocables en hébreu ont comme ancêtre commun le vocable de la langue pharaonique 𓐪𓂧 𓆑 𓂷 𓂡 ( lire ḳdf /qédèf ) – Moyen Égyptien, catégorie lexicale verbe : veut dire cueillir, ramasser des fleurs. Au sens figuré action de réunir, de collecter, de rassembler des maximes, des dictons. GAS 97 ( A. Gardiner, Admonitions of an Egyptian Sage, commentary, Oxford.) mais le deuxième mot en hébreu חָטַף (chataph /khaw-taf’) avec les acceptions qui lui sont inhérentes rejoint significativement un autre vocable de la langue des anciens égyptiens , une métathèse de 𓐪𓂧 𓆑 𓂷 𓂡 , qu’est 𓆑𓂧𓈎𓏴 (lire fdḳ /fédèq)- catégorie lexicale 1-verbe : veut dire arracher, diviser, séparer, gaspiller (du grain), mettre en pièces, réduire en néant, disperser, éparpiller, être partout à la fois, se mettre soi-même en morceaux. En tant que faisant partie d’une catégorie nominale a le sens de morceau, de part, de portion, de partie ou de partialité. Ce terme 𓆑𓂧𓈎𓏴 (lire fdḳ /fédèq) mais déterminé ici par ce signe hiéroglyphe « swa » 𓏴 , déterminatif de casser, de couper, de séparer, d’endommager, de diviser, de traverser est une métathèse de 𓐪𓂧𓆑 𓂷 𓂡 ( lire ḳdf /qédèf ). Mais ces deux mots de l’ancien égyptien sont issus originellement de deux autres vocables de racine bilitère de cette même langue que sont : 𓆑𓂝𓂧 ( lire fd /féd )- catégorie lexicale verb. : veut dire retirer, ôter, enlever et 𓆑𓂧𓂡 𓏴( lire fdi /fédi ) ou 𓆑𓂧𓇘 (lire fd (y) )- catégorie lexicale verbe.3-inf. : veut dire cueillir des fleurs, arracher, arracher des plantes, un cheveu, un cil, déraciner des arbres.

Références pour חָטַף (chataph /khaw-taf’) : surprendre, attraper, saisir, enlever, ravir quelque chose immédiatement avec violence..

רְאִיתֶ֗ם וְ֠הִנֵּה אִם־יֵ֨צְא֥וּ בְנֹות־שִׁילֹו֮ לָח֣וּל בַּמְּחֹלֹות֒ וִֽיצָאתֶם֙ מִן־הַכְּרָמִ֔ים וַחֲטַפְתֶּ֥ם לָכֶ֛ם אִ֥ישׁ אִשְׁתֹּ֖ו מִבְּנֹ֣ות שִׁילֹ֑ו וַהֲלַכְתֶּ֖ם אֶ֥רֶץ בִּנְיָמִֽן׃

Translitteration : ū·rə·’î·ṯem wə·hin·nêh-’im-yê·ṣə·’ū ḇə·nō·wṯ-šî·lōw lā·ḥūl bam·mə·ḥō·lō·wṯ wî·ṣā·ṯem min- hak·kə·rā·mîm wa·ḥă·ṭap̄·tem lā-ḵem ’îš ’iš·tōw mib·bə·nō·wṯ šî·lōw wa·hă·laḵ·tem ’e·reṣ bin·yā·mîn.

Traduction : Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Juges 21. 21, Bible.

יֶאֱרֹ֬ב בַּמִּסְתָּ֨ר ׀ כְּאַרְיֵ֬ה בְסֻכֹּ֗ה יֶ֭אֱרֹב לַחֲטֹ֣וף עָנִ֑י יַחְטֹ֥ף עָ֝נִ֗י בְּמָשְׁכֹ֥ו בְרִשְׁתֹּֽו׃

Translitteration : ye·’ĕ·rōḇ bam·mis·tār kə·’ar·yêh ḇə·suk·kōh ye·’ĕ·rōḇ la·ḥă·ṭō·wp̄ ‘ā·nî bə·mā·šə·ḵōw ḇə·riš·tōw

Traduction : Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière, Il est aux aguets pour surprendre le malheureux; Il le surprend et l’attire dans son filet. Psaumes 10.9, Bible.

Le Coran ne présente que deux occurrences de la racine ق ط ف (q-ṭ-f). Voici les termes où elle apparait dans deux versets :

فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍۢ

Translittération : Fī Jannatin `Āliyahin

Traduction : dans un Jardin haut placé

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌۭ

Translittération : Quţūfuhā Dāniyahun

Traduction : dont les fruits sont à portée de la main.

Sourate 69 الحاقة / Al-haqqah/ Celle qui montre la vérité, versets 22-23, Coran.

La traduction d’Albert Kazimirski de Biberstein du verset 23 de la même sourate donne ceci : Dont les fruits seront près du sol et aisés à cueillir. Coran Chapitre LXIX, verset 23 .Traduction d’Albert Kazimirski de Biberstein, Librairie Charpentier, 1869.

La racine ق ط ف (q-ṭ-f) de l ‘arabe et les termes constitués à partir d’elle avec leurs valeurs phonétiques et sémantiques dans ces deux passages coraniques sont un héritage de la langue pharaonique. Elle est issue de l’égyptien pharaonique 𓐪𓂧𓆑 𓂷 𓂡 ( lire ḳdf /qédèf ) de racine trilitère avec le sens de cueillir, de ramasser des fleurs et au figuré de collecter, de réunir des dictons ou des maximes et de deux vocables bilitères que sont 𓆑𓂝𓂧( lire fd /féd ) (- catégorie lexicale verbe. : veut dire retirer, ôter, enlever, et 𓆑𓂧 𓂡𓏴( lire /fédi ) ou 𓆑𓂧𓇘 (lire fd (y) )- catégorie lexicale verbe.3-inf. : veut dire cueillir des fleurs, arracher, arracher des plantes, un cheveu, un cil, déraciner des arbres. Nous avons dans la racine ق ط ف (q-ṭ-f) de l’arabe une métathèse des racines bilitères de l’ancien égyptien 𓆑𓂝𓂧( lire fd /féd ) et 𓆑𓂧𓂡 𓏴 ( lire /fédi ) avec les mêmes acceptions en partage que cette même racine trilitère de l’arabe :

fd(w)[=j…]

[Je veux] cueillir […]

Extraits des Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien, volume 3, CTVII, Spell [794] (support du texte : sarcophage M2NY) page 4, section f. Translittération et traduction de M. Claude Carrier, page 1758, Éditions du Rocher, 2004.

smn(w)=j fdy ʿb

Je veux affermir « Celui dont la corne a été arrachée » !

Extraits des Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien, volume 3, CTVII, Spell [887] (support du texte : sarcophage S10C) page 99, section i. Translittération et traduction de M. Claude Carrier, page 1912, Éditions du Rocher, 2004.

fdd=s mr(w)=s n=f

(chaque fois qu’)elle (l)arrache (parce qu’)elle en souffre (?).

Extraits des Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien, volume 3, CTVI, Spell [892] (support du texte : sarcophage S10C) page 102, section p. Translittération et traduction de M. Claude Carrier, page 1920, Éditions du Rocher, 2004.

Nous pensons que le vocable 𓐪𓂧𓆑 𓂷 𓂡 ( lire ḳdf /qédèf ) de la langue pharaonique est un terme synthétique composé significativement au regard de deux termes : 𓐪 𓂧 𓏸 𓀨 : ḳd /khéd– 1- verbe. construire, reconstruire, bâtir, rebâtir , façonner, former, créer, et 𓆑𓂝𓂧( lire fd /féd ), retirer, ôter, enlever, d’où le double sens du terme 𓐪𓂧𓆑 𓂷 𓂡 ( lire ḳdf /qédèf ) qui est de cueillir, de moissonner, de ramasser des fleurs, et au figuré de collecter, de réunir des dictons ou des maximes comme dans l’acte de bâtir on réunit, assemble, joint des matériaux pour créer, donner forme, faire oeuvre architecturale..comme on le fait avec les pensées avec les mots qu’on agence pour faire oeuvre littéraire…. Cet élément 𓐪 constitutif du vocable, un outil de briquetier, de maçon ou de plâtrier est employé dans l’écriture hiéroglyphique comme déterminatif de forme, de construire, de façonner… La racine de ce vocable avec les charges sémantiques y liées, telle que conçue ne relève aucunement pas du génie de la langue des bédouins d’Arabie.

Quelques références pour ces termes de l’égyptien pharaonique :

bj.t : 1. Nḏ(=w) snʿʿ(=w), rd(=w) m s.t šny pn m-ḫt fdt=f.

miel : 1. Broyer finement et placer à l’endroit de ce cil après qu’il a été retiré.

Nouvelle Transcription du papyrus Médical Ebers, translittération, traduction glossaire et index de Bernard Lalane et Gérard Métra, 426-19 , 2017, Éditions Safran.

fd~ =f jȜjȜ.w jpw ḥr(y).w-jb tp=ṯn

mj

nḥb.wt m ḫnty.w-šȜ

(et) il arrachera ces nattes qui sont au milieu de votre tête

comme

des boutons de lotus dans les jardins de marais(?)

Textes des Pyramides de l’Égypte Ancienne Tome IV, Textes des Pyramides de Mérenrê, d’Aba, de Neitt, d’Ipout et d’Oudjebten. Pyramide de Mérenrê, textes du couloir, localisation M/C med/E, colonne 100, spruch {520}, paragraphes 1223 c à 1223 e. Translittération et traduction de M. Claude Carrier, pages 2040-2041, édit. CYBELLE 2010.

jn m(j) j~n fd ( w ) jpw jȜtty.w

ḥms=w ḥr ḏʿb=sn prrjw m gs jȜby

n(y) p.t

« Va chercher (et) prends! » on dit ces quatre génies des buttes

assis sur leur sceptre-djâb (et) qui montent du côté gauche du ciel

Textes des Pyramides de l’Égypte Ancienne Tome IV, Textes des Pyramides de Mérenrê, d’Aba, de Neitt, d’Ipout et d’Oudjebten. Pyramide de Mérenrê, textes du couloir, localisation M/C ant/W, colonne 25-26, spruch {609}, paragraphes 1708 a à 1708 b. Translittération et traduction de M. Claude Carrier, pages 2048-2049, édit. CYBELLE 2010.

𓐪𓂧 𓆑 𓂷 𓂡 𓍢 𓊃𓏛 𓀁 𓏥

ḳdf ṯsw

Un rassemblement de formules de connaissance.

La prophétie de KHÂ-KHEPER-RÊ-SENEB, Recto1. in Les Prophéties de l’Égypte ancienne, textes traduits et commentés par André Fermat et Michel Lapidus, p.196, édit. MdV.

Nous n’avons trace de la racine ف ت ق (fā-tā-qāf) qu’en une occurence, فَفَتَقْنَٰهُمَا ( Fafataqnāhumā ) et ce dans la Sourate 21, الأنبياء /Al-Anbiya, Les Prophètes, verset 30 avec l’acception de séparer, de disjoindre :

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Awalam Yará Al-Ladhīna Kafarū ‘Anna As-Samāwāti Wa Al-‘Arđa Kānatā Ratqāan Fafataqnāhumā Wa Ja`alnā Mina Al-Mā’i Kulla Shay’in Ĥayyin ‘Afalā Yu’uminūna

Ceux qui ont dénié n’ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient joints et que Nous les avons alors disjoints ? Et qu’à partir de l’eau Nous avons fait toute chose vivante ? Ne croiront-ils donc pas ?

Cette racine ف ت ق (fā-tā-qāf) nous la retrouverons avec les mêmes acceptions dans l’égyptien pharaonique 𓆑𓂧𓈎𓏴 (lire fdḳ /fédèq)- catégorie lexicale 1-verbe : veut dire arracher, diviser, séparer, gaspiller (du grain), mettre en pièces, réduire en néant, disperser, éparpiller, être partout à la fois, se mettre soi-même en morceaux. En tant que catégorie nominale a le sens de morceau, de part, de portion, de partie ou de partialité.

Cet élément hiéroglyphique 𓏴, deux bâtons entrecroisés, « swa » à la fin du vocable 𓆑𓂧𓈎𓏴 (lire fdḳ /fédèq) en écriture hiéroglyphique est le déterminatif de casser, de couper, de séparer, de disjoindre, d’endommager, de diviser, de traverser.

Une fois de plus ce vocable de l’égyptien pharaonique nous renverra à cet autre petit mot de racine bilitère de la même langue, précédemment mentionné qu’est 𓆑𓂧𓂝 ( lire fd /féd )- catégorie lexicale verbe. : veut dire retirer, ôter, enlever.

Quelques références de ce mot de la langue pharaonique :

𓅓𓏏𓏛𓀂𓂝𓏘𓄿𓇋𓇋 𓌙𓌙𓏛𓂝𓏘𓄿𓌙𓌙𓏛𓆑𓆑𓂧𓏘𓍢

ʿḳ3y ʿḳ3=f fdḳ.w

un homme juste dont la justice est mise en pièces.

𓏴𓅓𓂝𓎢𓏏𓍢𓅓𓁷𓂋𓊬𓍲𓈖𓂝𓍢

mk tw m ḥr(y) šnʿw

Regardez, vous êtes le chef d’une maison de corvée

Conte du Paysan Éloquent B1 204, Troisième supplique, notre traduction.

𓉔𓄿𓍢𓏛𓏥𓎢𓄫𓍢𓇺𓂧𓂋𓀁𓀂 𓏦𓃉𓆑𓂧

3w sprw=j wdn fdḳ

Ma plainte est longue, et le raccourci est difficile.

𓏘𓏴𓇋𓍱𓋴𓏏𓀁𓊪𓍢𓈖𓏏𓏭𓇋𓅓𓎢

Jšst pw ntj jm k3.tw

« Qu’y a-t-il avec lui là-bas? » disent les gens.

Conte du Paysan Éloquent B1 159-160, Deuxième supplique, notre traduction.

𓅓𓍢𓋴𓆑𓅯 𓂻𓁹𓂋𓎢𓋴𓏇𓇋𓏏𓀁𓆑𓂧𓏘𓏴𓎢𓈖𓅓𓂝𓋭𓊃𓍢𓂝𓆑

m wsf ir.k r smit fdq.k n-m Ts.f

Ne sois pas méprisant ! Puisses-tu agir à l’encontre de ce que dicte ta partialité ! Qui pourra replacer

Le Conte du Paysan Éloquent B1 288, Sixième supplique, page 69, translittération et traduction commentée de Patrice le Guilloux, Cahier de l’ Association D’Égyptologie Isis, Angers 2005.

Une réflexion au sujet de « Cueillir, arracher, séparer, couper, diviser dans l’Al Qoran. »

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s